finezja

69 tekstów – auto­rem jest fi­nez­ja.

Cza­sami życie toczy się po szy­nach jak tram­waj - nie sposób zawrócić czy do­wol­nie skręcić. Zbyt często zat­rzy­muje się na czer­wo­nym świet­le i zbyt rzad­ko ma zielo­ne. Kiedy się wy­kolei - ka­tas­tro­fa. Naj­piękniej­sze wi­doki zos­tają za ok­nem. Cza­sami ktoś wsiądzie, ktoś wy­siądzie. A na końco­wym przys­tanku zaz­wyczaj pusto… 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2018, 20:08

Oczy, które kochają, pat­rzą inaczej. Niepot­rzeb­ne są im do te­go żad­ne różowe okulary. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2018, 05:23

Ocza­rowa­nie drugą osobą jest pier­wszym wes­tchnieniem miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 16:48

Żebyś mógł za mną podążyć, muszę się do Ciebie od­wrócić plecami... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lipca 2018, 19:34

Bo bez miłości umiera się za życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 19:57

Związek ciał może się roz­paść, ale związek dusz będzie trwał wiecznie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 09:34

* * *

w ot­wartych oczach
po­wieki skrzypią
obi­jając się o ściany rzęs

po­między spoj­rze­niami chłód

owi­nięte żalem
ciepłe uczu­cia marzną

i już nie wi­dać jut­ra ub­ra­nego w nadzieję spełnienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2018, 18:51

* * *

Za­tańcz ze mną
na po­lanie w blas­ku gwiazd
Za­tańcz ze mną
w środ­ku mias­ta w świet­le dnia
Za­tańcz ze mną
tan­go życia póki czas
Za­tańcz ze mną
nim or­kies­tra skończy grać… 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 czerwca 2018, 20:41

* * *

po tej miłości
zos­tał tyl­ko cierń
o który ka­leczą się nasze dłonie
pus­te oczy
i wys­chnięte łono 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 maja 2018, 19:40

* * *

te anioły były inne
zaklęte w spojrzeniu
sie­działy na rzęsach tajemnicą
grały w łapki

nocą spadały
i ob­my­wały słonym deszczem
bo­se stopy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2017, 23:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 sierpnia 2018, 19:49yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

15 sierpnia 2018, 19:39finezja sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, [...]

15 sierpnia 2018, 19:32finezja sko­men­to­wał tek­st Datownik

15 sierpnia 2018, 19:23finezja sko­men­to­wał tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]

15 sierpnia 2018, 15:00zofija sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

15 sierpnia 2018, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

15 sierpnia 2018, 09:59zofija sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

14 sierpnia 2018, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

14 sierpnia 2018, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

14 sierpnia 2018, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]