finezja

71 tekstów – auto­rem jest fi­nez­ja.

Refleksje pomiłosne

Nie poz­wolę odejść w zapomnienie
chwi­lom pachnącym zmysłami,
do­tyko­wi, co jak krom­ka chleba
i zachwy­tom sięgającym nieba.

Zo­bacz, ile ma­my wspomnień
ciągnących się od Ciebie aż do mnie,
ile pięknych nieza­tar­tych wrażeń,
snu­tych wspólnie przez lat ty­le marzeń.

Chcę pa­miętać sa­me dob­re dni
i to, co poz­wo­li da­lej żyć i wie­rzyć,
że tyl­ko ze mną to Ci się zdarzyło
i wie­dzieć, że się nie przyśniło… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2018, 23:10

* * *

te anioły były inne
zaklęte w spojrzeniu
sie­działy na rzęsach tajemnicą
grały w łapki

nocą spadały
i ob­my­wały słonym deszczem
bo­se stopy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 23:17

Odpowiedź na pytanie, którego nie zadałeś

Py­tasz jak się czuję
po stra­cie marzenia?
Dziękuję, całkiem dobrze
po­za tym, że mnie już nie ma.

W moim ciele ktoś inny
po­rusza ścięgnami,
jak w lal­ko­wym teat­rze
ak­tor marionetkami.

Mo­je oczy nie pat­rzą,
a ser­ce nie bije,
całe mo­je ciało
prak­tycznie nie żyje.

Ra­zem z moim marzeniem
odeszła nadzieja,
że może, kiedyś, razem…
żal, już jej nie ma.

I wiem, że nie ukoję
bólu i cier­pienia
po stra­cie mo­jego
piękne­go marzenia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2017, 16:53

Zima

Zo­bacz kochany
Zno­wu przyszła zima
I śnieg przyprószył od lat mok­re rzęsy
Za­marzły la­sy, je­ziora, rzeki
I twój wzrok także z dnia na dzień jest chłodniejszy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 listopada 2017, 16:28

Kiedyś

w cieniu Twych po­wiek stanę samotna
wy­ciągnę rękę w geście żebraczym
prosząc o światło na nową drogę - trudną
lecz lep­szą od rozpaczy

stoimy każde w swym małym oknie
ptrząc z tęsknotą w te sa­me gwiazdy
które spa­dając nam pros­to w oczy
świecą o jed­no niebo jaśniej

te ki­lomet­ry po­między nami
kiedyś rozpłyną się we mgle czasu
złączy­my us­ta, dłonie i biodra
znik­niemy światu… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 listopada 2017, 19:28

* * *

Ty jeszcze o tym nie wiesz
Ale jut­ro świt nie zas­ta­nie Ciebie w moich snach

Po raz ko­lej­ny odej­dziesz
Od ust na­miętnością łamiących pożąda­nie
Języ­ka, który wciąż pa­mięta słod­ko-słony smak nieba
I słów tak bar­dzo nieod­pornych na ból milczenia

Ty jeszcze nie wiesz
Lecz uwierz...
Między morzem a tęsknotą nie ma miej­sca na niemiłość 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2017, 22:09

* * *

Nad ranem
Kiedy księżyc kończył swoją wędrówkę
Przyszedł do mnie wier­sz o Tobie
I osiadł gwiez­dnym pyłem na rzęsach nie dając spać

Ub­ra­ny był w gar­stkę smut­nych myśli
I łza­wych słów
Do­magał się uwa­gi
Szar­pał za pa­mięć - wys­traszo­ne wspom­nienia bezwład­nie roz­bi­jały się o czerń nocy

Od­szedł zmęczo­ny
Owiany ta­jem­nicą niedo­kończo­nych strof 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2017, 20:52

* * *

Uda­jemy że nas nie ma

Omi­jamy spoj­rze­niem swo­je cienie na ścianie

Myśli pro­wadzi­my różny­mi dro­gami,
by nie spot­kały się na roz­drożach do­mysłów

Mil­czy­my

Nie do­tyka­my marzeń - zmęczo­ne drze­mią
w za­kamar­ku powiek

Tak łat­wo je obudzić… 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 sierpnia 2017, 21:18

* * *

Mo­je us­ta na­rodzi­ly się je­sienią
Z mor­skiej piany
I szu­mu fal

Tak bar­dzo niecier­pli­we
Spie­szyły do ciebie
Twoich rąk i ud
Spoj­rzeń od­da­lonych o bi­cie serca
O oddech

Te­raz tęsknią
Połykając słone życie
Śnią 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 sierpnia 2016, 22:36

* * *

Mo­je morze przyszło do Ciebie w snach
Us­ta od­da­lone o ki­lomet­ry lat
I uśmiech, które­go słodycz za­tarł czas
Do­tykam twoich myśli de­likat­nie jak łza 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2016, 12:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 maja 2018, 17:09Akerin sko­men­to­wał tek­st Refleksje po­miłos­ne

15 maja 2018, 07:14finezja sko­men­to­wał tek­st Refleksje po­miłos­ne

8 maja 2018, 10:14Akerin sko­men­to­wał tek­st Refleksje po­miłos­ne

7 maja 2018, 23:10finezja do­dał no­wy tek­st Refleksje po­miłos­ne

11 grudnia 2017, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

10 grudnia 2017, 21:26Cris sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

9 grudnia 2017, 23:17finezja do­dał no­wy tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

8 grudnia 2017, 10:57finezja sko­men­to­wał tek­st Odpowiedź na py­tanie, które­go [...]

8 grudnia 2017, 09:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Odpowiedź na py­tanie, które­go [...]

7 grudnia 2017, 23:19finezja sko­men­to­wał tek­st Odpowiedź na py­tanie, które­go [...]