finezja

66 tekstów – auto­rem jest fi­nez­ja.

* * *

Ty jeszcze o tym nie wiesz
Ale jut­ro świt nie zas­ta­nie Ciebie w moich snach

Po raz ko­lej­ny odej­dziesz
Od ust na­miętnością łamiących pożąda­nie
Języ­ka, który wciąż pa­mięta słod­ko-słony smak nieba
I słów tak bar­dzo nieod­pornych na ból milczenia

Ty jeszcze nie wiesz
Lecz uwierz...
Między morzem a tęsknotą nie ma miej­sca na niemiłość 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2017, 22:09

* * *

Nad ranem
Kiedy księżyc kończył swoją wędrówkę
Przyszedł do mnie wier­sz o Tobie
I osiadł gwiez­dnym pyłem na rzęsach nie dając spać

Ub­ra­ny był w gar­stkę smut­nych myśli
I łza­wych słów
Do­magał się uwa­gi
Szar­pał za pa­mięć - wys­traszo­ne wspom­nienia bezwład­nie roz­bi­jały się o czerń nocy

Od­szedł zmęczo­ny
Owiany ta­jem­nicą niedo­kończo­nych strof 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2017, 20:52

* * *

Uda­jemy że nas nie ma

Omi­jamy spoj­rze­niem swo­je cienie na ścianie

Myśli pro­wadzi­my różny­mi dro­gami,
by nie spot­kały się na roz­drożach do­mysłów

Mil­czy­my

Nie do­tyka­my marzeń - zmęczo­ne drze­mią
w za­kamar­ku powiek

Tak łat­wo je obudzić… 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 sierpnia 2017, 21:18

* * *

Mo­je us­ta na­rodzi­ly się je­sienią
Z mor­skiej piany
I szu­mu fal

Tak bar­dzo niecier­pli­we
Spie­szyły do ciebie
Twoich rąk i ud
Spoj­rzeń od­da­lonych o bi­cie serca
O oddech

Te­raz tęsknią
Połykając słone życie
Śnią 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 sierpnia 2016, 22:36

* * *

Mo­je morze przyszło do Ciebie w snach
Us­ta od­da­lone o ki­lomet­ry lat
I uśmiech, które­go słodycz za­tarł czas
Do­tykam twoich myśli de­likat­nie jak łza 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2016, 12:18

* * *

jes­teś wierszem
które­go nig­dy nie dokończę

tak trud­no pos­ta­wić kropkę…

pochy­lam się nad kar­tką
łapię niebies­kie motyle
ut­rwa­lam ko­lor morza

w twoich oczach
mie­szczą się wszys­tkie niedopowiedzenia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 czerwca 2016, 14:59

* * *

To­pola szu­mi, jak in­ne drzewa
Gdy wiatr za­wieje tańczy
i śpiewa…

O tej miłości co pier­wsza była
Do końca życia…
Nim się skończyła

O tej pomiędzy
Jak ogień wiel­kiej,
Ta­kiej na­miętnej i niepojętej

I tej os­tatniej
Gdzie kochać trudno
Bo rzeczy­wis­tość sta­je się złudną

To­pola szu­mi jak in­ne drzewa
Tyl­ko zrozumieć
Umieć ją trzeba…*Dedykowane 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:50

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy za­kocha­nie się nie kończy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 sierpnia 2015, 20:40

* * *

jes­tem topolą

a chciałabym być

jarzębiną
kochanką namiętną
stroj­ny­mi ko­rala­mi bo­gatą
kuszącą czer­wienią
warg słodkich
nab­rzmiałych
z wiosen­nym so­kiem namiętności
płynącym po­między us­ta­mi

brzozą
panną młodą
w białą korę ubraną
we­lon z liści zielo­nych
tren szem­rzący na wietrze
ze świeżym so­kiem pożądania
spływającym po­między uda­mi
pni bliźniaczych

wie­rzbą
ko­bietą stateczną
doj­rzałością ramion
otu­lającą Ciebie
i marze­nia jeszcze niespełnione
płaczącą świeżym so­kiem szczęścia
płynącym po­między sercami

a jes­tem topolą... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 sierpnia 2015, 21:33

* * *

na zaw­sze pozostanę
w zaułkach twoich spojrzeń
krętych uliczkach marzeń
cieniu słów

uwierz

tam będzie mi wygodnie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 lipca 2015, 21:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 września 2017, 15:36finezja sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

15 września 2017, 06:32RozaR sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

15 września 2017, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 22:14RozaR sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 21:21finezja sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 20:32Cris sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 19:31finezja sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 08:02JaJo sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

14 września 2017, 01:00Cris sko­men­to­wał tek­st Ty jeszcze o tym [...]

13 września 2017, 22:09finezja do­dał no­wy tek­st Ty jeszcze o tym [...]